Coaxial Cable 50 ohm • rg-58.jpg
  #405900#TSL CABLEMADE IN TAIWANสายสัญญาณชนิด 50ohm สำหรับ งานสื่อสาร หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานใกล้เคียงกันราคาต่อเมตร(price per meter)
  ฿40

 • rg223 (2).jpg
  #405223#สายสัญญาณชนิด 50ohm สำหรับ งานสื่อสาร หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานใกล้เคียงกัน Made in Japanราคาต่อเมตร(price per meter)
  ฿180

 • rg142 (2).jpg
  #405142#สายสัญญาณชนิด 50ohm สำหรับ งานสื่อสาร หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานใกล้เคียงกันราคาต่อฟุต (price per feet)
  ฿220

 • rg174.jpg
  #405174
  ฿35

 • rg-316 s.JPG
  @405316สายสัญญาณชนิด 50ohm สำหรับ งานสื่อสาร หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานใกล้เคียงกัน Made in Japanราคาต่อฟุต (price per feet)
  ฿100

 • coaxial 1.5d.jpg
  #405005#
  ฿45

 • COAXIAL 3D.jpg
  #405020#
  ฿45

 • 3d.jpg
  #405030#
  ฿0

 • cfd200.jpg
  #405200#สายสัญญาณชนิด 50ohm สำหรับ งานสื่อสาร หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานใกล้เคียงกัน Made in Japan
  ฿0

 • tsl8.jpg

 • det-9913.jpg
  #405080#
  ฿280

 • 12d.jpg
  #405120#TOYO CABLEMADE IN JAPAN100meter
  ฿19,000