Coaxial Cable 75 ohm

TOYO Cable made in japan


 • RG179-1.jpg
  #407179#
  ฿30

 • 3c.jpg
  #407030#สายสัญญาณชนิด 75ohm สำหรับ ทีวีดิจิตอล ระบบกล้องวงจรปิด หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานใกล้เคียงกัน Made in Japan
  ฿35

 • 5c.jpg
  #407050#สายสัญญาณชนิด 75ohm สำหรับ ทีวีดิจิตอล ระบบกล้องวงจรปิด หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานใกล้เคียงกัน Made in Japan
  ฿50

 • 7c.jpg
  #407070#สายสัญญาณชนิด 75ohm สำหรับงานระบบทีวีดิจิตอล งานระบบกล้องวงจรปิด หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานใกล้เคียงกัน Made in Japan
  ฿70