RG-316/U

#405316#

สายสัญญาณชนิด 50ohm สำหรับ งานสื่อสาร หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานใกล้เคียงกัน Made in Japan

ราคาต่อฟุต (price per feet)

฿120
จำนวน: