RG-316/U

@405316

สายสัญญาณชนิด 50ohm สำหรับ งานสื่อสาร หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานใกล้เคียงกัน Made in Japan

ราคาต่อฟุต (price per feet)

฿100
จำนวน:

Visitors: 80,996